Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
 

19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE
DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ürünlerinin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, güvenli olup olmadığı veya teknik düzenlemesine uygun olup olmadığı konularında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 11 inci maddesine, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Denetmen: Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcılarını,
ç) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetmenin duyularını veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapılacak incelemeyi,
d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
e) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,
f) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
g) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,
ğ) Numune etiketi: Hazırlanan numunelere iliştirilen ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan belgeyi,
h) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,
ı) PGD veri tabanı: Bakanlığın PGD faaliyetlerine ilişkin her türlü bilginin elektronik ortamda saklanmasına ve gerektiğinde veri girişi ve veri çağırma uygulamalarına imkân veren sistemi,
i) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasına ihtiyaç duyulan hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere alınan numuneyi,
j) Tutanak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını,
k) Tüketici: Bir ürünü ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
l) Tüketici ürünü: Hizmet sektöründe kullanılanlar dahil, üretici veya dağıtıcının, alıcıya bu konuda açıkça bilgi vermesi kaydıyla, antika olan veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünler hariç olmak üzere, tüketicilerin kullanması için tasarlanan veya tüketici kullanımı için tasarlanmamış olsa dahi makul, öngörülebilir koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması muhtemel olan, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya kullanılabilir hale getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü ürünü,
m) Ürün: Tüketici ürünlerini,
n) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) PGD; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetletmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılan her türlü faaliyeti kapsar.
(2) Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların olmaması halinde ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
(3) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin PGD’yi, denetmenleri aracılığıyla yürütür, denetim sonuçlarına göre gerekli önlemleri alır ve yaptırım uygular.
(4) Bakanlık, sorumlu olduğu tüketici ürünlerinin PGD’sini, yıllık denetim planının yanı sıra resen veya ihbar/şikâyet üzerine yapar veya yaptırır.
(5) Ürünün teknik düzenlemeye aykırılığı veya güvensizliği konusunda yapılan her türlü ihbar, şikâyet, kaza ve elde edilen bilgi PGD faaliyetlerinde kullanılır.
(6) Reklâm, satış ve kiralama amacıyla internet, yazılı ve görsel basında yer alan ürünler de piyasaya arz edilmiş kabul edilir.
(7) Denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk üreticiye aittir. PGD faaliyetleri sonucunda aykırılıkları belirlenen ürünlere ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini Bakanlıkça talep edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. Üreticinin yurt dışında yerleşik olması halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap alınır ve bunlar da üretici ile aynı sorumluluğu taşır.
(8) Denetim, ürüne, üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile başlar ve takiben ürünün duyusal incelemesi yapılır. İnceleme neticesinde gerek duyulması halinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle denetim gerçekleştirilir.
(9) Bakanlık, denetimlerin koordinasyonunu ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bakanlık bu doğrultuda gerekli önlemleri almak ve uygulamaları koordine etmekle görevlidir.
Denetimlerin yapılması
MADDE 6 – (1) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, PGD aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Denetimler, Bakanlığın ürünlere ve muhtemel kullanıcılarına ilişkin yapacağı risk analizi sonucunda belirlenen yıllık denetim planı uyarınca yapılır.
b) Resen veya ihbar/şikâyet üzerine yapılacak denetimlerde;
1) Şikâyetin yapıldığı merci, şikâyete ilişkin bilgileri PGD veri tabanına üç iş günü içerisinde girer.
2) Şikâyete konu ürün hakkında, daha önce denetim yapılıp yapılmadığı veya teste gönderilip gönderilmediği gibi hususların ön incelemesi yapıldıktan sonra denetimlere başlanır.
Denetimin şekli
MADDE 7 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:
a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme,
b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan inceleme,
c) Duyusal inceleme,
ç) Test ve muayene.
Tutanak ve kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Yapılan denetimlerde, Bakanlıkça şekli ve içeriği belirlenen tutanak düzenlenir.
(2) Bakanlık ve il müdürlüğü, yaptıkları denetimlere ilişkin bilgileri üç iş günü içinde PGD Veri Tabanına aktarır veya aktarılmasını sağlar.
Numune alma
MADDE 9 – (1) Denetmen, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde, gerekli testleri yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alır. Numune, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere üç takım alınır. Numune, üretici veya dağıtıcıdan bedeli ödenmeden alınır.
(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde, denetmen tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte hazırlanır ve üzerlerine tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan ve Ek-1’de yer alan numune etiketleri konulur.
(3) Alınan numunelerin bir takımı ile tutanağın bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya teslim edilir. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, durum tutanağa yazılarak numune saklanmak üzere yediemin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya bırakılır. Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile tutanağın bir nüshası, Bakanlıkça belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Şahit numune Bakanlıkça veya il müdürlüğünce muhafaza edilir. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu iki nüsha halinde Bakanlığa sunar. Bu raporlar ayrıca elektronik ortamda Bakanlığa ve il müdürlüğüne iletilir.
(4) Numune almanın mümkün olmadığı, taşınamayan ürünler için test ve muayene işlemleri, denetmenin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, üretici veya dağıtıcının katılımı ile Bakanlıkça belirlenen test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna yaptırılır. Üretici veya dağıtıcının bulunmaması test ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.
Test ve muayene sonucunda yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması halinde;
a) Test, muayene ve numune ücreti Bakanlığa aittir.
b) Numunenin niteliğini kaybetmemesi durumunda, Bakanlık veya il müdürlüğü üretici veya dağıtıcıya bildirimin yapıldığı tarihten itibaren şahit numunenin geri alınması veya aldırılması için yirmi iş günü süre verir. Bu süre içinde alınmayan ürünler, Defterdarlıklara intikal ettirilir.
c) Numunenin niteliğini kaybetmesi durumunda, bu husus Bakanlıkça veya il müdürlüğünce üretici veya dağıtıcıya bildirilerek, numune bedeli Bakanlık tarafından üreticiye ödenir.
(2) Test ve muayene sonucunda numunenin teknik düzenlemesine aykırı veya güvensiz çıkması durumunda;
a) Test, muayene ve numune ücreti üreticiye aittir. Bu ücret hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu kapsamda tahsil edilen tutarlar Genel Bütçeye gelir kaydedilir.
b) Testi yaptırılan numune, niteliğine göre uygun koşullarda ve uygun bir süreyle test kuruluşunda muhafaza edilir ve numunelerin teslim alınması için üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunulur. Bildirimi takiben yirmi iş günü içinde üretici tarafından alınmayan numuneler Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından Numune Bertaraf Tutanağı düzenlenerek bertaraf edilir veya ettirilir. Üreticinin teslim aldığı güvensiz numuneler piyasaya arz edilemez.
c) Şahit numuneler ürünün güvensizliği kesinleşinceye kadar muhafaza edilir. Ürünün güvensizliğinin kesinleşmesi halinde Bakanlık üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunur. Bildirimi takiben yirmi iş günü içinde üretici tarafından alınmayan numuneler, Bakanlıkça belirlenen şartlar dahilinde bertaraf edilir veya ettirilir.
(3) Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve söz konusu firmanın PGD tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması durumunda, numune bedeli üretici tarafından söz konusu firmaya ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aykırılık Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar
Teknik düzenlemeye aykırılık
MADDE 11 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasada bulunan ürünler için, Bakanlık veya il müdürlüğü;
a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir aykırılıkların giderilebilmesi amacıyla üreticinin görüşünü almak suretiyle düzeltme süresi verir. Üreticiden ne kadar sürede düzeltme yapabileceğini bildirmesini ister. Bildirim tarihinden itibaren on iş günü içinde süre talebinde bulunmayan üretici düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
b) Denetim sonucunda aykırılığın giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne aynı aykırılık için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda aykırılığın mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin kanıtlanması halinde verilen sürenin yarısını geçmemek üzere ek süre verilir.
c) (a) bendi uyarınca düzeltme için süre talebinde bulunmayan veya verilen süre sonucunda aykırılığı gidermeyen üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.
(2) Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya mahkemece yapılan kovuşturma sonucunda üreticinin mahkûmiyetine karar verilmemesi halinde, ceza zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
(3) Uygunluk işaretinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü şekil ve şartlar bakımından usulsüz kullanıldığının tespiti halinde, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
Güvensizlik
MADDE 12 – (1) Teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsun ya da olmasın kaza, ölüm, şikâyet ve diğer nedenlerle ve yapılacak duyusal inceleme sonucunda güvensizlik şüphesi uyandıran ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve test veya muayeneye başvurulur. Bakanlıkça, güvenli olmadığına karar verilen ürünler için Kanunun 11 ve 12 nci maddelerindeki yaptırımlara karar verilir.
(2) Kanunun 11 inci maddesindeki yaptırımlar kapsamında toplatılması ve ürünün güvenli hale getirilmesi mümkün ise buna ilişkin düzeltici faaliyet planını Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde vermesi için üreticiye bildirim yapılır. Üretici, bunun üzerine söz konusu planı hazırlayarak, Bakanlığa yazılı olarak ibraz eder. Bu plan üzerinde Bakanlık ve üretici temsilcilerinin birlikte yapacağı değerlendirme neticesinde Bakanlıkça uygun görülen plan, gereği yapılmak üzere üreticiye bildirilir. Bu süre içerisinde faaliyet planının ibraz edilmemesi halinde, Bakanlık yaptırımların yerine getirilmesini sağlar.
(3) Düzeltme süresi sonunda yapılan işlemler Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görülmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir. Düzeltme işlemleri sonucunda güvenli olduğu kanıtlanan ürünler tekrar piyasaya arz edilebilir.
(4) Ürünün güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, buna ilişkin faaliyet planını Bakanlıkça belirlenen süre içinde vermesi için üreticiye bildirim yapılır. Üretici, bunun üzerine söz konusu planı hazırlayarak, Bakanlığa yazılı olarak ibraz eder. Bu plan üzerinde Bakanlık ve üretici temsilcilerinin birlikte yapacağı değerlendirme neticesinde Bakanlıkça uygun görülen plan, gereği yapılmak üzere üreticiye bildirilir. Faaliyet planının verilen süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, Bakanlık yaptırımların yerine getirilmesini sağlar.
(5) Önlem uygulanan ürünlerde, ürünün piyasaya arz edilen miktarı ve önlem uygulanan miktarı Bakanlık tarafından takip edilir.
Güvensizliğin değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Bakanlık, güvensiz ürünlerin taşıdığı riskin derecesini belirlemek amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde Risk Değerlendirme Komisyonu oluşturur. Komisyonun oluşumu ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Bakanlıkça ürünlere ilişkin yapılacak risk değerlendirmesi, Avrupa Komisyonu Topluluk Hızlı Bilgi Sistemi rehber dokümanı referans alınmak suretiyle; ürünün tanımı, niteliği, neden olabileceği tehlikeler, ürünün hedeflediği tüketiciler, yaralanmanın şiddeti, yaralanmanın gerçekleşme ihtimali gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapılır.
(3) Bakanlık,  Risk Değerlendirme Komisyonunca yapılacak risk değerlendirmesi neticesinde güvensizliğe konu üründeki riskin derecesine göre gerekli önlemleri almaya karar verir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İl müdürlüğünün görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) İl müdürlüğünün PGD’ye ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denetimleri, Bakanlık tarafından iletilen yıllık denetim planı ve benzeri dokümanlara uygun olarak gerçekleştirmek.
b) Gerekli görülen durumlarda PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek.
c) PGD faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Üretici ve Dağıtıcının Yükümlülükleri
Üreticinin veya dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Üretici veya dağıtıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Denetmenin talep etmesi halinde tüm bilgi ve belgeleri denetmene sunmak, üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini vermek ve bu yerlerde gerekli tespitleri yapmasını sağlamak,
b) Denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetmene görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak; uygun yer bulunamadığında veya denetime uygun koşullar oluşturulmadığında, denetmenin isteği üzerine ürüne ait tüm dosya ve belgeleri denetmenin çalışma yerine getirerek kendisine teslim etmek,
c) İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süreyle, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetmene ibraz etmek,
ç) Denetim sonucunda, Bakanlık tarafından verilen toplatma veya düzeltme kararlarının gereklerini yerine getirmek, yerine getirildiğini belgelemek ve bu faaliyetten doğan her türlü masrafı karşılamak.
(2) Güvensiz ürünlere ilişkin verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının uygulanmasının ve risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla;
a) Üretici tarafından güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metni, ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında okunabilir büyüklükte yazılı olarak ve ayrıca seslendirilmesi suretiyle ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, okunabilir büyüklükte ilan edilmesi üreticiden istenir.
b) Bakanlık, güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak veya yapılacak ilanlarda güvensiz üründe tespit edilen riskin derecesine göre ilanın şekli, zamanı ve ilanın yapılacağı televizyon ve gazetelere ilişkin ek hususlar belirleyebilir.
c) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde toplanması ve yerel yayın yapan gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin bilindiği durumlarda ise bu kişiler doğrudan bilgilendirilir.
ç) Güvensiz ürünlere ilişkin ilan, üreticinin internet sitesinde de yayımlanır. Üreticiler ayrıca söz konusu ilanı Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak üzere Bakanlığa bildirir.
d) (a), (b) ve (c) bentlerindeki önlemler, belirtilen şekil ve sürelerde kararın tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde üretici tarafından yerine getirilir.
(3) Üreticiler, güvensiz ürünlerinin piyasada yer aldığını kendiliğinden tespit etmesi halinde, bu ürünleri gönüllü geri çağırabilir ve gerekli tedbirleri alır. Ancak, üretici piyasada gerçekleştirdiği her türlü geri çağırma ve aldığı tedbirlere ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Üreticiler gönüllü geri çağırmalarda risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli bilgileri Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak üzere Bakanlığa bildirir. Ayrıca, bu bilgiler üreticinin internet sitesinde de yayımlanır.
(4) Güvensiz ürünlere ilişkin ilanlar aşağıdaki özellikleri taşır;
a) İlanlar, açık ve net olmak zorundadır.
b) Üreticinin adı ve adresine ilişkin bilgileri içerir.
c) Ürünün, adı, markası, fotoğrafı, seri ya da lot numarasını veya ürünü net şekilde tanıtan bilgileri içerir.
ç) Ürünün geri çağrılma nedeni ve güvensiz olduğu açık şekilde ifade edilir.
d) Bu ürünleri satın alan tüketicilerin ne yapması gerektiği açıkça ifade edilir.
e) Ürünün iadesi konusunda tüketicilere makul yollar sunulur.
f) İlgisiz veya ilanın amacını ortadan kaldıran ifadelerden kaçınır.
(5) Üreticilerin güvensiz ürünlere ilişkin ilan, toplatma ve bertaraf gibi tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, bu yükümlülükler Bakanlık tarafından yerine getirilir. Bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak masraflar, üretici tarafından karşılanır. Bu masraflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
İzlenebilirlik
MADDE 16 – (1) Üreticiler, ürünlerin üzerinde seri, model, parti numarası veya başka bir şekilde ürünlerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgilere yer vermek zorundadır.
(2) Üreticiler, toplatma, imha veya düzeltici faaliyetin uygulanması gerektiğinde parti, seri, lot bazında kayıt oluşturmak ve istenildiğinde bu kayıtları Bakanlığa sunmak zorundadır.
(3) Üreticiler gerekli bilgileri, ürünün büyüklüğünün veya doğasının buna izin vermediği durumlarda ürünün ambalajında veya yanında verilen bir belge ile sağlamak zorundadır.
(4) Üreticiler, ticari unvanları veya tescilli markaları ile iletişim bilgilerini ürünlerin üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya yanında verilen bir belgede gösterir.
(5) Üreticiler, ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgilerin gizliliği
MADDE 17 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilecek PGD faaliyeti sırasında elde edilen bilgiler ile ihbar ve şikâyetlere ilişkin hususlar risk altındaki kişilerin sağlık ve güvenliği ciddi tehdit altında olmadıkça gizli tutulur.
Yaptırımların uygulanması
MADDE 18 – (1) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılması ve ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararı Bakanlıkça verilir ve İl Müdürlüklerince uygulanır.
(2) Güvensizlik halinde Kanunun öngördüğü idari para cezası kararı Bakanlık tarafından, teknik düzenlemeye aykırılık halinde Kanunun öngördüğü idari para cezası kararı ise Valilik tarafından verilir.
(3) Teknik düzenlemeye aykırılık başka bir ilde tespit edilmiş olsa bile üretici ve ithalatçı hangi ilde yerleşikse o il müdürlüğü idari para cezasını uygular.
(4) Ürünün, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğine dair kesin belirti bulunması halinde piyasaya arzın geçici olarak durdurulması kararı; denetmenin önerisi üzerine ürünün test veya muayenesi için daha uzun bir sürenin gerekli olmaması durumunda üç iş gününü aşmamak üzere Genel Müdürlük tarafından verilir.
Tebligat
MADDE 19 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım kararlarının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlığın il müdürlüklerinin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelikte Bakanlık il müdürlüklerince yapılması gereken iş ve işlemler, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesine istinaden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
(2) Bakanlığın il müdürlüklerinin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelik uyarınca denetmenler tarafından yapılması gereken görevler, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesine istinaden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel tarafından yerine getirilir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 
Eki:
 
 
   
NUMUNE ALMA ETİKETİ
Numune Alınan Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı/Ticaret Unvanı ve Adresi
 
 
Numunenin Alındığı Tarih/Saat
 
 
Alınan Numunenin Cinsi/Türü
 
 
Alınan Numunenin Miktarı
 
 
Numuneyi alan Kurumun Adı
 
 
Denetmenin Adı-Soyadı, Görevi/Unvanı/T.C.Kimlik no.’su, İmzası Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin/Yetkilisinin/Vekilinin Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No.’su, İmzası, Kaşesi